บทสัมภาษณ์ : ภาพคลาวด์ที่สมบูรณ์ในมุมมองของ Fujitsu PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทีมข่าว etpnews.com   
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013 เวลา 09:21 น.

 

สำหรับวงการอุตสาหกรรมไทย ชื่อของ ฟูจิตสึ (Fujitsu) เป็นที่การันตีได้ในฐานะผู้นำที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี โซลูชั่น และแพลตฟอร์มสำหรับทุกอุตสาหกรรม และการบริการแบบมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจมาตลอด 22 ปีที่ก่อตั้งในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส ประเทศไทย จำกัด (Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.) วันนี้ ฟูจิตสึพัฒนาอีกขั้นสู่การเป็นผู้ให้บริการคลาวด์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมฐาน (Platformtechnology ) ที่ฟูจิตสึพัฒนามากว่า 75 ปี

 

เพื่อให้สามารถมองภาพคลาวด์ของฟูจิตสึ ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจผู้อำนวยการฝ่ายขาย แผนกโซลูชั่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็มบีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ถึงแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาโซลูชั่นสำหรับคลาวด์ คอมพิวติ้ง รวมถึงภาพคลาวด์ที่สมบูรณ์ในมุมมองของฟูจิตสึ

สำหรับบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการในประเทศไทยมากว่า 22 ปีแล้ว โดยในระยะเริ่มต้นมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสัญชาติญี่ปุ่น ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย เป็นหลักปัจจุบันได้พัฒนาโซลูชั่นหลากหลายรองรับการให้บริการกลุ่มลูกค้าใหม่ อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินธนาคาร และกลุ่มธุรกิจประกันภัย “แนวทางในการดำเนินธุรกิจของฟูจิตสึ ประเทศไทย เรามองเป็น Total Solution กล่าวคือ บริการของฟูจิตสึเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การรับทราบความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะได้นำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการดำเนินการ (implement) เพื่อให้ระบบนั้น ๆ เกิดขึ้น และลูกค้าสามารถใชป้ ระโยชน์ได้อย่างสูงสุด รวมถึงการบำรุงรักษา (maintenance)”

 

คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย แผนกโซลูชั่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็มบีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด

 

เมื่อถามถึงโซลูชั่นที่ฟูจิตสึมีให้บริการประกอบด้วยอะไรบ้างนั้น คุณกนกกมล กล่าวว่า เนื่องจากโซลูชั่นของฟูจิตสึที่ให้บริการมีค่อนข้างหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย จะแบ่งการให้บริการออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. Fujitsu Platform ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Server (คอมพิวเตอร์แม่ข่าย) Storage (ระบบเก็บข้อมูล) Client (เครื่องลูกข่าย) รวมถึง Zero Client ผลิตภัณฑ์ใหม่ของฟูจิตสึที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกระแสคลาวด์ คอมพิวติ้งโดยเฉพาะ

2. Infrastructure Services เป็นการรวม (integrate) โซลูชั่นหลาย ๆ ตัว ที่เกี่ยว กับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้บริการขององค์การต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การทำระบบเสมือน (virtualization) การรวม (consolidation) การจำลองข้อมูล (data replication) การทำระบบความปลอดภัยข้อมูล (data security) อาทิเช่น การทำ Data Leak Protection, Backup Data, Recovery Backup เป็นต้น

3. Network Services เป็นการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะ รวมถึง Network Security โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฟูจิตสึกับพาร์ทเนอร์ อาทิ Cisco เป็นต้น

4. Managed Services การบริการด้านบริหารจัดการ ยกตัวอย่าง ฟูจิตสึได้ตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Help Desk เป็นศูนย์ช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้บริการสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการปรับรูปแบบการดูแลเรื่องระบบไอทีโดยให้ฟูจิตสึช่วยดูแลให้ ในลักษณะเป็น First Call Support ให้กับลูกค้าโดยตรง

5. Application Services ฟูจิตสึมีโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ยกตัวอย่าง ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หรือระบบวางแผน การใช้ทรัพยากร สำหรับหน่วยงานในอนาคต โดย ERP ที่ฟูจิตสึนำเสนอมี 2 ตลาด คือ ระบบ SAP โดยมีทีมงานที่จะให้คำปรึกษาในการดำเนินการ (implement consult) SAP ให้กับลูกค้าในกลุ่มองค์การขนาดใหญ่ (enterprise) อีกกลุ่มหนึ่งคือลูกค้าในกลุ่มองค์การขนาดกลาง จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า PRONES คือ ระบบควบคุมการผลิต (manufacturing control system) ที่จะช่วยให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่น ได้ตามความต้องการ และยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (application development) ที่ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย

Fujitsu Cloud: The Complete Picture
นอกจากการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว ฟูจิตสึเป็นอีกหนึ่งองค์การที่มองว่าคลาวด์ คือ อนาคตทางธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสู่ตลาดในระยะหลังมานี้ จึงเน้นที่การรองรับและสนับสนุนระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง และเพื่อให้มองภาพคลาวด์ที่สมบูรณ์ในมุมมองของฟูจิตสึ คุณกนกกมล ได้กรุณาอธิบายให้ทราบดังนี้นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา

ฟูจิตสึได้พัฒนาผลิตภัณฑ์คลาวด์ออกสู่ตลาดหลังจากนั้นได้ขับเคลื่อน ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจกับตลาดผ่านงานสัมมนา การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อ สื่อสารไปในภาพกว้างเกี่ยวกับคลาวด์ของฟูจิตสึที่เน้นในลักษณะลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นที่ 4 มุมมอง คือ

1. Business Process as a Service
ฟูจิตสึมีบริการที่เรียกว่า HR Outsourcing คือการตัดงานบางส่วนของการทำ HR มาให้บริการบนคลาวด์ เช่น การทำโปรแกรมเงินเดือน (payroll) ซึ่งตามปกติจะเป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องดำเนินการเอง แต่เพื่อลดภาระงานขององค์การลง โดยฟูจิตสึก็จะยกทั้งกระบวนการมาทำเป็น Payroll Outsourcing

2. Software as a Service
ฟูจิตสึให้ บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ คือ Salesforce.com เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารการขายที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในการให้บริการลักษณะนี้ ฟูจิตสึจะมีทีมงานที่ออกแบบระบบ ดำเนิน-การ และสอนวิธีใช้ให้แก่ลูกค้าโดยสามารถเลือกใช้และจ่ายเมื่อต้องการ ( pay per use) นอกจากนี้ยังยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าในการเพิ่มหรือลดจำนวนการใช้งานได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไอทีขององค์การลงไปได้มาก

3. Platform as a Service
ฟูจิตสึมีบริการที่เรียกว่า Fujitsu Global Cloud Platform:FGCP เป็นบริการที่ให้ลูกค้าสามารถกำหนด Configuration ของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ที่ต้องการใช้งานได้ตามต้องการ โดยเรียกใช้บริการไปที่ดาต้าเซ็นเตอร์ของฟูจิตสึ

4. Infrastructure as a Service (IaaS)
ลักษณะการให้บริการเป็นในลักษณะที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับลูกค้าที่มีความต้องการขึ้นระบบคลาวด์ ยกตัวอย่าง ลูกค้าต้องการจะมี Private Cloud ฟูจิตสึจะมีทีมให้บริการที่ปรึกษา และเซทอัพ Private Cloud จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง อีกส่วน หนึ่งเรามีบริการที่เรียกว่า SAP IaaS


แนวโน้มของคลาวด์ในตลาดกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรม

ภายหลังจากฟูจิตสึเปิดตัวโซลูชั่นคลาวด์อย่างเป็นทางการในตลาดเมืองไทยเมื่อประมาณไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา พบว่า อุตสาหกรรมไทยรู้จักคลาวด์หลายปีแล้วและมีกล่าวถึงกันเยอะแต่ยังไม่มีใครกล้าใช้เนื่องจากยังไม่มั่นใจในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต (internet access) คลาวด์ ในนิยามที่ตอบโจทย์ของฟูจิตสึทุกวันนี้ฟูจิตสึมองการเติบโตของธุรกิจเป็น 2 ด้าน กล่าวคือ เติบโตด้วยกำไรและเติบโตได้ด้วยการลดต้นทุน ซึ่งโซลูชั่นของฟูจิตสึสามารถตอบสนองการเติบโตของ องค์การทั้ง 2 ด้าน ด้วยบริการที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำไรหรือลดต้นทุน

 

โดยมีคลาวด์เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรที่องค์การมี หรือทรัพยากรที่องค์การยังไม่มีแต่มีแผนที่จะมีในอนาคต คลาวด์จะทำให้ต้นทุนไอทีขององค์การลดลง ในอีกมุมหนึ่ง คือ การลดภาระงาน โดยตัดงานบางอย่างไปให้ผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าดำเนินการให้ เพื่อที่องค์การจะได้มุ่งเป้าความสนใจไปยังธุรกิจที่ทำกำ ไรมากขึ้น ด้วยบริการที่ครบทุกด้าน ทั้งคลาวด์ เซ็นเตอร์ แพลตฟอร์ม บริการที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์ที่รองรับคลาวด์ อีกทั้งยังมีการลงทุนด้าน TechnicalSupport กว่า 5,000 คน เพื่อต่อจิ๊กซอว์ภาพของคลาวด์ฟูจิตสึให้ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013 เวลา 09:28 น.
 
 
 
ankara escort ankara escort ankaya escort ankaya escort escort bayan ankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort